2024-05-06

KOMUNIKAT - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

GEOMAR RECYKLING Sp z o.o. z siedzibą Bodzanów 556, 32-020 Wieliczka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego („Administrator”), w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), niniejszym informuje, że może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna.

Administrator informuje, że:

  1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do: (i) wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub (ii) do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub (iii) wypełnienia obowiązku prawnego ciążcego na Administratorze lub (iv) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także (v) na podstawie Państwa zgody - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody; W szczególności, jeżeli są Państwo: 1.1. subskrybentem newslettera, którego wysyłkę organizuje Administrator (dalej: „Newsletter”), przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z subskrypcją i wysyłką Newslettera; 1.2. interesantem biura obsługi klienta, przetwarzamy Państwa dane w celach kontaktowania się z Państwem w sprawach, z którymi zwrócili się Państwo do biura obsługi, w tym w szczególności związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach systemu sprzedaży złomu „ PACZKI” lub w celach podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
  2. podane dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO;
  3. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów. W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody; Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.
  4. przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  5. przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwu danych osobowych narusza przepisy prawa;
  7. dane osobowe zostały uzyskane od Państwa (dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą);
  8. podanie danych jest dobrowolne; dla szczegółowo określonych celów w odpowiednich regulaminach obowiązujących u Administratora podanie danych może być niezbędne dla dokonywania określonych transakcji lub czynności; 9. Od dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych u Administratora prosimy o kontakt: [email protected]

GEOMAR RECYKLING Sp z o.o. Bodzanów 556, 32-020 Wieliczka nip PL6793188868

Powrót do aktualności